Monday , August 19 2019
Home / poland / Hitman, For Honor oraz Metal Gear Solid 4 w lutowej ofercie PlayStation Plus

Hitman, For Honor oraz Metal Gear Solid 4 w lutowej ofercie PlayStation PlusWiadomoϾ
gry na œwiecie
55 minutes to the subject

Sony przedstawi³o listê gier, kóter w styczniu trafi¹ do subscribers to PlayStation Plus. Posiadacze console PS4 second-rate mo¿liwoœæ pobrania pierwszego season gry Hitman, a tak¿e nastawionego na zabawê wieloosobow¹ For Honor. Na w³aœcicieli PlayStation 3 Oras PS Vity czekaj¹ Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Divekick, GUNHOUSE oraz Rogue Aces.

Poznaliœmy listê gier, keto w lutym trafi¹ do subskrybentów PlayStation Plus. Posiadacze PlayStation 4 bêd¹ mogli w sumie pobraæ cztery tytu³y. Dwa dostêpne bêd¹ wy³¹cznie na milk platformie. Pierwszym z nich jest sieciowa gra For Honor, pozwalaj -ca wcieliæ siê graczom w œredniowiecznych wojowników i braæ udzia³ w widowiskowych bitwach, w wielu Ró¿nych wariantach zabawy. Tytu³ ukaza³ siê na pocz¹tku 2017 roku, ale jest ci-gle wspierany przez deweloperów, the jego najnowsza aktualizacja uka¿e siê 31 stycznia. Drug¹ udostêpnion¹ produkcj¹ jest pe³ny pierwszy sezon Hitman, wiêc trzecioosobowej skradanki, która jest rebootem przygód Agenta 47. We will be able to find out what we are looking for, and we will be able to help you with any of the following issues: Francji, Włochech, Morocco, Tajlandii, USA or Japan Japonii, które powiny zapewniæ wiele godzin rozgrywki.


Pierwszy epizod gry zadebiutowa³ w marcu 2016 hand - Hitman, For Honor oraz Metal Gear Solid 4 w lutowej ofercie PlayStation Plus - wiadomoœæ - 2019-01-30

Pierwszy epizod gry zadebiutowa³ w marcu 2016 hand

Na w³aœcicieli PlayStation 3 czeka pe³na wersja czwartej ods³ony legendarnej seri Metal Gear Solid, która pierwotnie ukaza³a siê w 2008 hand. Warto zaznaczyæ, ¿e jest to wci¹¿ jedyna dostêpna edycja tego tytu³u. Posa tym otrzymamy tak¿e exppmentmentaln dwuwymiarow¹ vartykę Divekick (dostêpn¹ tak¿e na PS Vicie), w której sterowanie sprowadza siê do wykorzystania jedynie dwóch przycisków pada. Do fanów przenoœnej Vity trafi z kolei GUNHOUSE (tytu³ dostêpny bêtje na PlayStation 4), a wiêc niezwykle color-coded classic tower defense. Na Vicie zagramy rownie¿ w Rogue Aces (do pobrania tak¿e na PlayStation 4). Jest to hybryda dwuwymiarowego shoot'em upa oraz produkcji typu roguelike, w której wcielamy siê w wojskowego pilota walcz¹cego podczas drugiej wojny œwiatowej.

Dodajmy Równie¿, ¿e od lutego Sony postanowi³o zwiêkszyæ pojemnoœæ wirtualnego dysku twardego, na który mo¿emy przenosiæ zapisane stany gry. Ju¿ w przysz³ym tygodniu do wykorzystania for the last 100 g of wolnego miejsca (dotychczas by³o to 10 GB). Przypomnijmy, ¿e w marcu do subskrybentów PlayStation Plus is not a PlayStation 3 or PlayStation Vit. Decyzja ta jest z pewnoœci¹ pewn¹ form¹ rekompensaty za ograniczon¹ liczbê miesiêcznych tytu³ów.

PS Plus to PlayStation on PlayStation. W ramach subskrypcji otrzymujemy m.in. co najmniej dwie darmowe gry, mo¿liwoœæ grania online, exclusive zni¿ki w PS Store, pierwszeñstwo grania w wybrane tytu³y oraz 10 GB miejsca na swoje save'y w chmurze. Us³uga jest dostêpna w ramach następuj¹ch subscribers: 1 miesi-c (33 PLN), 3 mies (100 PLN) i 12 miesiêcy (240 PLN).

 1. Oficjalna strona PlayStation Plus

Lutowa of the PlayStation Plus:

 1. For Honor (PS4)
 2. Hitman: The Complete First Season (PS4)
 3. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3)
 4. Divekick (PS3 / PS Vita)
 5. GUNHOUSE (PS Vita / PS4)
 6. Rogue Aces (PS Vita / PS4)

Gry pobierzemy za darmo od 5 lutego.

Gry, PlayStation Plus: PlayStation Plus:

 1. Steep (PS4)
 2. Portal Knights (PS4)
 3. Zone of the Enders HD Collection (PS3)
 4. Stereden (PS3)
 5. Fallen Legion: Flames of Rebellion (PS Vita / PS4)
 6. Super Mutant Alien Assault (PS Vita)

Source link